ratkaisuja henkilöstön kehittämiseen

työnohjaus

Soste- ja opetusala, järjestöt
Esimies- ja asiantuntijatehtävät
Monikulttuurinen asiakastyö
Työyhteisöt ja tiimit

 

Lue lisää...

 

työyhteisövalmennus

Toimiva vuorovaikutus
Muutos ja voimavarat
Johtaminen
 

Lue lisää...

koulutus

Työyhteisön hyvinvointi

Monikulttuuriosaaminen

Evidence Based Practising

Työnohjaajakoulutus

Lue lisää...

 

 

 

Päivän peili

1.8.2019

Yksi työelämässä tapahtuvista muutoksista on työyhteisöjen ja asiakastyön kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyminen. Monikulttuurisissa työyhteisöissä tarvitaan uusia työelämätaitoja, joita voidaan edistää muun muassa erilaisilla henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen keinoilla. Työnohjaus on yksi työelämäosaamisen interventio, konsultatiivinen menetelmä ja työssä oppimisen tila. Työnohjausta voivat hyödyntää niin esimiestehtävissä, henkilöstöhallinnossa ja asiakastyössä toimivat työntekijät kuin kokonaiset johto- ja työryhmät tai työyhteisöt. 

Tutkimuksessani elinikäinen oppiminen ja työelämäosaaminen nähdään kehyksenä professionaalisen kasvun edistämiselle. Työnohjausta jäsennetään osana ohjauksen kenttää. Sitä profiloidaan historian, teoreettisen viitekehyksen, käytännön ja vaikuttavuuden valossa. Työnohjausta tarkastellaan menetelmänä, jolla tavoitellaan ammatillista kasvua, toimivaa keskustelukulttuuria ja jaettua oppimista työprosessien kehittämiseksi sekä yksilö- että yhteisötasolla. Työnohjaus näyttäytyy dialogisena ja pitkäkestoisena prosessina, jossa keskeistä on kohtaaminen sekä oman työn tutkiminen ja kehittäminen.

Kulttuurinen monimuotoisuus tuo työyhteisössä usein esiin tilanteita, joissa etsitään työkaluja ja -välineitä avoimeen keskusteluun sekä tasapainoiseen ja tasapuoliseen yhteistoimintaan.  Erityisesti esimiestyössä, koulutuksessa ja työyhteisöjen kehittämisessä kaivataan diversiteetin ja kulttuurisen kontekstin teoreettista jäsennystä, mutta myös käytännön monikulttuuriosaamista. Monikulttuuriosaaminen nähdään työelämäkvalifikaationa ja kompetenssina, jonka inklusiivisia elementtejä ovat vuorovaikutus kulttuurisesti monimuotoisessa toimintaympäristössä, yleiset ja erityiset sosiaaliset taidot sekä ymmärrys kulttuurisesta kontekstista. Kompetenssiprosessin edellytyksenä on omien emootioiden, motiivien ja asenteiden reflektio. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa aihetta lähestytään viimeaikaisen kansainvälisen tutkimuksen valossa.

Tutkimukseni osoittaa, että monikulttuuriset teemat ovat haasteellisia paitsi käytännön työelämässä, myös työnohjauksessa. Ne kertovat epävarmuudesta ja epätietoisuudesta kulttuuristen kysymysten käsittelyssä. Ohjattavissa tapahtuvaa muutostakin on vaikea todentaa. Työnohjaus tarjoaa kuitenkin tilan moninaisuuden jäsentämiseen, käsitteiden avaamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen työyhteisöissä. Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että työnohjauksella voidaan tukea monikulttuuriosaamista, mutta se on otettava entistä tietoisemmaksi tavoitteeksi työnohjauksessa. Työnohjaajien oman monikulttuurikompetenssin vahvistaminen korostuu. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä työnohjaajien koulutuksessa että henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvässä työelämäkeskustelussa. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta työnohjauksessa on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.

Väitöksen julkinen puolustaminen 15.8.2019 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-auditoriossa, vastaväittäjänä dosentti Sauli Puukari. Tutkimus kokonaisuudessaan http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1149-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Awailable Consulting   -   Tietoa sivustosta

Sähköposti: aila.niemela@awailable.com

Gsm: +358 40 716 8039

Y-tunnus 1131895-4

Tietosuojaseloste (pdf)

Marikoo Kotisivuratkaisut